Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Omgeving: Koopcheck, en iedere andere door Koopcheck aangewezen applicatie.

Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.

Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.

Koper: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Koper vanwege de aanschaf door de Koper van een product bij de Verkoper via het Platform.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Koopcheck.com te raadplegen, zie o.a
 2. Iedere Koper die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Koopcheck kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Koopcheck worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Koopcheck ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s).
 6. Koopcheck heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

 

Artikel 3 – klantaccount

De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

 1. de Koper dient een klantaccount bij Koopcheck te hebben;
 2. de Koper is minimaal 18 jaar oud;
 3. de Koper is per e-mail bereikbaar.
 4. Koopcheck is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 5. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Koopcheck raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 6. De Koper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 7. De Koper verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 8. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

 

Artikel 4 – Aankoop

 1. De koper erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Koper en Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Koopcheck geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De Koopovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Koper overgaat tot aanschaf van het door Verkoper aangeboden product.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Koper aangeschafte producten van Verkopers, dient de Koper zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Koopcheck en Koopcheck op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.
 3. Ingeval van een dispuut tussen de Verkoper en de Koper over het al dan niet verzonden zijn, dan wel geretourneerd zijn van producten, zal Koopcheck zich inspannen om een oplossing te vinden tussen Koper en Verkoper. Zowel Verkoper als Koper zijn verplicht om medewerking te verlenen aan een oplossing. Indien Koper en Verkoper niet tot een oplossing komen zal Koopcheck desgevraagd een bindend besluit nemen. Het kunnen overleggen van een verzendbewijs door de Verkoper respectievelijk de Koper zal hierin leidend zijn. Verkoper en de Koper vrijwaren Koopcheck voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van diens beslissing.

 

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Koper kan via het normale bestelproces bij Koopcheck een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Koper ontvangt van de Verkoper een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Koper al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. Indien Koper een product bij een Verkoper koopt, dan is Koper een servicebijdrage ter hoogte van minimaal 15 euro verschuldigd en de verzendkosten voor het gebruik door de Koper van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt, welk bedrag door Koopcheck bovenop de koopprijs aan de Koper in rekening wordt gebracht, en als zodanig onderdeel uitmaakt van de factuur, en ten goede komt aan Koopcheck.
 2. De Koper is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Koopcheck en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Koper kan uitsluitend plaatsvinden aan Koopcheck.

 

Artikel 7 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon

 1. Indien een Koper een product aanschaft via het Platform bij een Verkoper zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Koper het recht om deze bestelling binnen 3 (drie) dagen na ontvangst te retourneren (`herroepingsrecht`). Dit mag enkel indien de foto(`s) van de advertentie niet overeenkomen met het ontvangen product of het product significante beschadigingen heeft die niet gecommuniceerd zijn. Indien er een andere reden wordt opgegeven mag Koopcheck beslissen of deze legitiem is of niet.
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Koopcheck, voorafgaand aan de retourzending en binnen 3 (drie) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen.
 3. Tijdens deze termijn van 14 3 (drie) dagen zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren.
 4. Indien de Koper op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Het door de Koper reeds betaalde bedrag, zal door Koopcheck zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald.
 5. Nadat de Koper na ontvangst het product goedgekeurd, ziet de Koper af van zijn herroepingsrecht. het aankoopbedrag zal dan beschikbaar worden gesteld aan de Verkoper. Hierdoor wordt elke vorm van restitutie aan de Koper uitgesloten.
 6. Indien een Verkoper, zijnde een rechtspersoon een bestelling niet aanvaardt binnen vier (4) dagen, zal Koopcheck de Koper binnen zes (6) werkdagen nadat de Koper de bestelling heeft geplaatst, laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de door Koopcheck ter zake reeds ontvangen betaling retourneren

 

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

 1. Koper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Koper tijdig kennis kan nemen van door Koopcheck aan Koper verzonden informatie.
 2. Koopcheck is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Koper verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer niet aan de Verkoper worden verstrekt.
 4. Koper erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. Koper verklaart dat hij dit te goeder trouw zal doen. De Koper staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Koper zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Koopcheck is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

 

Artikel 9. E-mail communicatie tussen de Koper en de Verkoper

 1. Koopcheck heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Koper en de Verkoper (waaronder de after sales verplichtingen van de Verkoper) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Koper als voor de Verkoper mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Koper om telefonisch met de Verkoper contact op te nemen onverlet.
 2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door Koopcheck op haar servers opgeslagen en kan door Koopcheck worden ingezien en gebruikt om: de Koper en/of de Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;te beoordelen of de Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en procesverbeteringen te analyseren.
 3. De Koper stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft Koopcheck toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door Koopcheck maximaal twee jaar worden bewaard.

 

Artikel 10. Diversen

 1. Koopcheck is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Koopcheck artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Koper; dit uitsluitend ter beoordeling van Koopcheck.
 2. Wanneer door Koopcheck gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij verkopers te eisen. te eisen. De Koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Koopcheck de Voorwaarden kopen bij verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden Koopcheck kopen bij verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Koopcheck vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Koopcheck is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de Koopcheck website niet langer ter beschikking te stellen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen bij verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Verkopers via de Koopcheck website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.